Przetwarzanie danych osobowych

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest: TREMBA RAFAŁ TOMASZEWSKI, Aleja Warszawska 59 lok. 9, 10-083 Olsztyn, NIP 7391978899, REGON 280496432, tel. 605080415, email: aktualizacje@tremba.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane, tj. przesłania reklamy,przedstawienia oferty handlowej, przygotowania, zawarcia oraz wykonania umowy.

3. Dane   osobowe   nie   będą   udostępniane   podmiotom   innym   niż   uprawnione   na   mocy   przepisów   prawa.

Odbiorcami   danych   są   między   innymi   podmioty   świadczące   usługi   informatyczne,   utrzymania   serwerów poczty   elektronicznej   oraz   stron   internetowych,   podmioty   świadczące   usługi   prawne,   księgowe   lub audytowe.

4. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich   sprostowania,   usunięcia   lub   ograniczenia   przetwarzania   lub   prawo   do   wniesienia   sprzeciwu   wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą w siedzibie administratora.

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

6. Podanie   danych   jest   dobrowolne   lub   może   wynikać   z   przepisu   prawa.   Zgoda   na   przetwarzanie   danych osobowych może zostać cofnięta w każdej chwili.

7. Dane   osobowe   przetwarzane   będą   do   czasu   osiągnięcia   celu,   dla   którego   zostały   zebrane.   Szczegółowa informacja o okresie przetwarzania danych przekazana zostanie osobie, której dane dotyczą niezwłocznie po ich otrzymaniu. Informacje takie można również uzyskać u inspektora ochrony danych osobowych.

8. Wykaz podmiotów współpracujących z administratorem, którym powierzone zostało przetwarzanie danych osobowych, dostępny jest w siedzibie administratora.

9. We   wszystkich   sprawach   związanych   z   prawami   przysługującymi   osobie,   której   dane   dotyczą,   na   mocy RODO, do Państwa dyspozycji pozostaje inspektor ochrony danych: Tomasz Trzciałkowski, tel. 511793443, email: kontakt@idpo.pl, https://idpo.pl/kontakt.

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast